W grudniu 2018 roku minister polityki społecznej Ukrainy Andrij Rewa poinformował, że w Polsce pracuje już ok. 2 mln Ukraińców. Pracownicy z Ukrainy są coraz bardziej cenieni w naszym kraju. Warto zatem rozważyć rozszerzenie rekrutacji i poszukać właśnie pracownika ze Wschodu. A jak postępować kiedy już uda się go znaleźć? Jakie formalności są niezbędne do zatrudnienia pracownika z Ukrainy?

Jakie dokumenty musi przedstawić pracownik z Ukrainy do pracy w Polsce?

Jeśli obywatel Ukrainy posiada już zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej można go zatrudnić legalnie. Dotyczy to również pracowników z Ukrainy z zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę (taki dokument może być wydany maksymalnie na 3 lata). Każde z powyższych uprawnień do podjęcia legalnej pracy w Polsce wymaga od pracownika z Ukrainy spełnienia szeregu kryteriów i dopełnienia procedur – od dostarczenia zaświadczeń (m.in. o niezaleganiu w podatkach) po złożenie odcisku linii papilarnych. Podsumowując – chcąc podjąć pracę na terenie Polski, pracownik z Ukrainy musi posiadać dwa uprawnienia – do pobytu na terytorium naszego państwa oraz do podjęcia zatrudnienia.

Legalne zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Warto wiedzieć, że to na pracodawcy ciąży obowiązek sprawdzenia legalności pobytu i uprawnienia do podjęcia zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Niewiedza pracodawcy może pociągać za sobą spore problemy z prawem. Za nieprzestrzeganie przepisów o zatrudnieniu cudzoziemców grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności, a w skrajnych przypadkach także pozbawienia wolności do lat 3. Pamiętajmy więc o sprawdzeniu wszystkich dokumentów potencjalnego pracownika lub pracowniczki z Ukrainy.

Formalności przy zatrudnianiu pracowników z Ukrainy

Jeśli pracownik z ukrainy posiada wszystkie niezbędne uprawnienia pracodawca składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy i uiszcza opłatę w wysokości 30 złotych (można je złożyć również przez Internet na stronie https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/wyborSprawy/zatrudnianieCudzoziemcow).

Oświadczenie będzie podstawą do przyznania pracownikowi z Ukrainy wizy w celu wykonywania pracy, musi zatem zawierać konkretne informacje – określenie nazwy zawodu, miejsca wykonywania pracy, daty jej rozpoczęcia, a także wskazywać rodzaj zawieranej umowy i wysokość wynagrodzenia. Po otrzymaniu takiej wizy pracownik z Ukrainy może legalnie przekroczyć granicę i przyjechać do Polski.

Następne obowiązki pracodawcy wobec pracownika z Ukrainy są już jednakowe jak te dotyczące pracownika polskiego m.in. zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zamiast numeru PESEL w druk należy wpisać numer paszportu pracownika z Ukrainy) i odprowadzania składek, podatku dochodowego czy stosowania przepisów prawa pracy. Umowa między pracodawcą a pracownikiem z Ukrainy musi być zawarta na piśmie. Taki pracownik musi być również zameldowany przez pracodawcę w miejscu pobytu.

Co więcej, pracodawca jest zobowiązany by w dniu rozpoczęcia pracy przez Ukraińca zawiadomić pisemnie o tym fakcie Urząd Pracy. Jeśli Ukrainiec jednak nie podejmie zatrudnienia, pracodawca  musi również poinformować o tym urząd pracy w ciągu 7 dni.

Pozostaje pytanie: gdzie szukać pracowników z Ukrainy?

Najprostszą odpowiedzią na nie jest serwis Wschód Pracuje. Sprawdź!

x

Zanim uciekniesz...

Pobierz darmowego ebooka!

Dowiedz się, w jaki sposób legalnie zatrudniać pracowników z Ukrainy i innych krajów wschodu, jakie dokumenty są potrzebne i gdzie należy je złożyć.

Zarejestruj się i pobierz!