Regulamin serwisu WschódPracuje.pl

Definicje

Usługodawca

Właściciel serwisu internetowego:

EASTWORKS SP. Z O. O.
Bydgoszcz
Sierocka 19/14
85-113 Bydgoszcz
KRS: 0000857230

Pracodawca

Użytkownik korzystający z serwisu w celu rekrutacji, za pośrednictwem konta zarejestrowanego w serwisie wschodpracuje.pl

Pracownik

Użytkownik korzystający z serwisu w celu znalezienia pracy na podstawie strony ua.wschodpracuje.pl

Użytkownik

Osoba korzystająca z serwisu w dowolnej wersji językowej

Aplikacja

Strona internetowa umieszczona w domenie wschodpracuje.pl oraz na wszelkich subdomenach m. in. (ua.wschodpracuje.pl)

Konto premium

Usługa polegająca na udostępnieniu Rekrutującemu określonych korzyści w ramach serwisu.

 

Prawa i obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.
 2. Usługodawca dba o promocję serwisu w celu pozyskiwania ruchu internetowego na potrzeby Rekrutującego oraz Pracownika poprzez prowadzenie kampanii reklamowych w internecie i poza nim oraz o rzetelność danych zamieszczanych w serwisie.
 3. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi aktualne dane, analizy oraz materiały informacyjne mające na celu wspieranie go w działaniu w obszarze realizacji celu serwisu.
 4. Usługodawca dba o funkcjonalność portalu i zobowiązuje się do naprawiania wszelkich błędów technicznych zgłoszonych przez użytkowników w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych.
 5. Usługa zastrzega sobie prawo do
  1. przejściowego zawieszenia usług ze względu na czynności konserwacyjne serwisu
  2. odmowy świadczenia usługi użytkownikowi naruszającemu regulamin.
  3. zablokowania, edycji lub usunięcia danych użytkowników, jeśli profil nie jest zgodny z prawdą lub realizuje inne cele niż rekrutacyjne w szczególności jeśli użytkownik narusza polskie prawo.
 6. Usługodawca oferuje Rekrutującemu różne rodzaje kont premium, umożliwiające publikację ofert w serwisie, oraz ich wyświetlanie Pracownikom. Konta w zależności od ich ceny różnią się funkcjonalnościami umożliwiającymi korzystanie z serwisu w określony sposób.
 7. Płatność za konto odbywa się za pośrednictwem przelewu bankowego, lub aktualnie wykorzystywanej bramki płatności internetowej.
 8. Usługodawca ma prawo kontaktowania się mailowego z użytkownikami serwisu, w tym wysyłanie im treści promocyjnych związanych z portalem i serwisami partnerskimi.

 

Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu, oraz zezwala na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z polityką prywatności.
 2. Użytkownik ma prawo do publicznego umieszczania swoich danych kontaktowych w celu kontaktu z nim innych użytkowników serwisu. Odpowiedzialność za umieszczenie prawidłowych danych osobowych spoczywa na użytkowniku.
 3. Użytkownik serwisu zobowiązuje się do posiadania działającej skrzynki pocztowej w celu kontaktu z administratorem, oraz pozostałymi użytkownikami serwisu. Adres ten, podawany podczas rejestracji i edycji profilu jest adresem z którego prawnie korzysta. Jednocześnie użytkownik zobowiązuje się do bieżącego odbierania wiadomości przesyłanych przez serwis, pod rygorem usunięcia konta, bądź wprowadzonych danych.
 4. Użytkownik serwisu zezwala na kontakt administracji serwisu za pośrednictwem wprowadzonego przez niego telefonu.
 5. Użytkownik ma prawo do edycji swojego profilu poprzez podawanie danych informujących o swojej osobie innych użytkowników serwisu.
 6. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego profilu bez podania przyczyny. W tym celu kontaktuje się z Usługodawcą który ma obowiązek niezwłocznego usunięcia konta po otrzymaniu zweryfikowanej wiadomości email.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich próbach łamania regulaminu w serwisie, lub działaniach nie etycznych.

 

Prawa i obowiązki pracowników

 1. Pracownik ma prawo do umieszczania swoich danych, niezależnie od tego czy jest aktualnie zatrudniony.
 2. Pracownik nie ma obowiązku podchodzenia z określonego kraju dla wersji strony (Ukraina).
 3. Pracownik akceptuje fakt, że umieszczone przez niego dane są przeglądane przez Rekrutujących posiadających wykupione konto premium
 4. Pracownik akceptuje fakt, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za warunki, oraz atrakcyjność oferty umieszczonej przez Rekrutującego. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

 

Prawa i obowiązki pracodawców

 1. Pracodawca ma prawo do przeglądania, wyświetlania i analizowania profili użytkowników, do czasu podjęcia decyzji o chęci kontaktu, do czego wymagane jest konto premium z odpowiednią funkcjonalnością wyszczególnioną w cenniku.
 2. Pracodawca uzyskuje dostęp do pełnych funkcjonalności serwisu po wniesieniu odpowiedniej opłaty.
 3. Pracodawca nie ma prawa udostępniać swojego konta innym podmiotom (w szczególności innym pracodawcom) w celu skorzystania z jego konta pod rygorem usunięcia konta.
 4. Pracodawca akceptuje fakt podania swoich danych, w szczególności takich jak dane kontaktowe czy dane firmowe / podatkowe.
 5. Pracodawca odpowiada za własną ofertę pracy, w szczególności za jej zgodność ze stanem faktycznym, samodzielnie określając charakter pracy, jej cele i wynagrodzenie. W przypadku zamieszczenia oferty niezgodnej z prawdą Pracodawca rozumie, że jego oferta może być usunięta, zmodyfikowana i/lub konto może zostać zablokowane bądź usunięte.
 6. Usługodawca nie ponosi jakichkolwiek korzyści związanych z rekrutacją Pracownika przez Rekrutującego.
 7. Usługodawca ma obowiązek włączenia odpowiedniego konta użytkownikowi który opłacił konto do 24h od zaksięgowania przelewu.

 

Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących usług oraz usług płatniczych, świadczonych przez Usługodawcę oraz Operatora Płatności.
 2. Reklamacja dotycząca Usług Płatniczych jest przekazywana przez Usługodawcę do Operatora Płatności za pośrednictwem serwisu. Usługodawca za pośrednictwem serwisu przekazuje Użytkownikowi odpowiedź Operatora Płatności na złożoną reklamację. Przekazanie informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej (e-mail) podanego w trakcie procesu rejestracji konta Użytkownika.
 3. Reklamacja powinna zostać doręczona usługodawcy na adres poczty elektronicznej: admin@wschodpracuje.pl lub drogą listowną na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać:
  1. adres poczty elektronicznej (e-mail), na który ma zostać przesłana odpowiedź;
  2. oznaczenie Użytkownika składającego reklamację;
  3. wskazanie reklamowanej usługi lub usługi płatniczej;
  4. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
  5. a w przypadku reklamacji składanej pisemnie na adres siedziby Usługodawcy, również adres korespondencyjny Użytkownika.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Reklamacja niezawierająca danych, o których mowa w pkt 4 powyżej nie będzie rozpatrywana przez Usługodawcę.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Usługodawcy.
 8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 9. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności bądź uzyskania dodatkowych informacji, Usługodawca może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje Użytkownika wraz z podaniem terminu planowanego rozpatrzenia reklamacji.
 10. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi, wysyłając wiadomość na adres korespondencji elektronicznej (email) podany zgodnie z postanowieniem pkt 2 powyżej lub przesyłając pisemne stanowisko na adres korespondencyjny podany przez Użytkownika zgodnie z pkt 4 ppkt 5) powyżej.

 

Odstąpienie od Umowy

 1. Na potwierdzenie skutecznego założenia Konta (zawarcia Umowy o prowadzenie Konta) Użytkownik otrzyma stosowną informację na adres korespondencji elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji wraz z informacją o sposobie i terminie wykonania przez Użytkownika będącego konsumentem prawa odstąpienia od Umowy oraz informacją o braku prawa odstąpienia od Umowy w przypadku zgody Użytkownika na rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy (14 dni).
 2. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy – założenia Konta, odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i konieczności ponoszenia kosztów takiego odstąpienia, przesyłając Operatorowi stosowne oświadczenie, za wyjątkiem uprzedniego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres korespondencji elektronicznej: admin@wschodpracuje.pl

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.07.2018r.
 2. W razie zmiany regulaminu Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o zmianach użytkowników na 10 dni roboczych przed wprowadzeniem zmian. W wypadku braku zgody Użytkownik maja prawdo do usunięcia swojego konta w serwisie, przy czym w przypadku posiadania opłaconego, aktywnego konta usługa nie jest refundowana.
 3. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
x

Zanim uciekniesz...

Pobierz darmowego ebooka!

Dowiedz się, w jaki sposób legalnie zatrudniać pracowników z Ukrainy i innych krajów wschodu, jakie dokumenty są potrzebne i gdzie należy je złożyć.

Zarejestruj się i pobierz!